חוזר 726

02/10/2011

 

חוזר הועד מס' 726

2 באוקטובר  2011

שלום רב,

1.   תזכורת להזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 4.10.2011 יום שלישי, בשעה 20:00  באולם ביה"ס מגן , במידה ובשעה הנקובה לא יהיו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה בחצי שעה ותיפתח בשעה 20:30.

על סדר היום :  שיפוץ הגגות

·       מיכאל מרטון תיכנן את המפרט המומלץ.
ינתנו הסברים בעזרת מצגת.

·       עו"ד עמרי יקיר 
58. נשיאת הוצאות [תיקון: תשמ"ד, תשנ"ב] - ציטוט מחוק המקרקעין

(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות

 

·        הסברים בנוגע לשיפוץ הגגות

·        אישור פרוייקט איטום הגגות  ואופן פריסת התשלומים 

·       עלות מוערכת לכל משפחה בין 8,000- 9,000 ₪- סכום מדויק יתפרסם בגמר ההתמחרות בין הקבלנים שמתבצעת בימים אלה.

חתימה טובה,

ועד האגודה