חוזר 746

28/02/2013

שלום רב,

 1. הזמנה לאסיפה כללית
  הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 7 במרץ 2013, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים. למען הסדר הטוב, ועד האגודה מבקש לציין כי מדובר בהזמנה דחופה וחריגה לאסיפה כללית עקב העיכוב בהנהלת החשבונות.

על סדר היום:
 אישור תקציב האגודה לשנת 2013.

 

 1. תקציב האגודה לשנת 2013
  הערה כללית: ועד האגודה מתנצל בפני חברי האגודה שתקציב 2013 לא הוצג קודם לכן לחברי האגודה. הסיבה העיקרית לעיכוב זה היא מעבר על מערכת הנהלת החשבונות של האגודה ויישור קו עם נהלים מקובלים.

הכנסות:

 

תכנון הכנסות 2012

ביצוע 2012

הצעת 2013

מיסים מחברים:

     

מיסי חברים

 1,603,810

 1,607,842

 1,610,000

פחות הוצאות גביה ה.קבע (שקד)

- 17,000

17,418-

17,500-

פחות הנחות למשלמים מראש והוראות קבע

- 26,000

- 24,957

- 25,000

 

 1,560,810

 1,565,467

 1,567,500

הכנסות מהמרכז המסחרי:

     

מיסי חנויות

 134,000

 134,020

 134,000

מיסים עבור שימוש ברחבה במרכז

 25,200

 26,400

 26,000

השכרת חנות

 24,690

 25,200

 25,200

 

 183,890

 185,620

 185,200

הכנסות אחרות:

     

דמי הצטרפות למעוז אביב

 120,000

 84,560

 80,000

הכנסות משימוש בתוכניות הרחבה צפו/דרו

42,000

 54,325

 70,000

הכנסות משימוש בתוכניות רפידים 4-8

 5,000

 -

 -

שימוש בתוכנית מעלית

 6,800

 5,450

 5,000

הכנסות טיפול בהיוון

 1,500

 1,800

 1,000

דמי אדריכל מבקר

-

-

 10,000

 

 175,300

 146,143

 166,000

 

     

שיקום גינון בגין נזק מהרחבות

 -

 66,000

 100,000

 

     

סך כל ההכנסות

 1,920,000

 1,963,280

 2,018,700

 

 

 

 

 

ביאורים לסעיפי הכנסות

 1.  דמי שיקום גינון – בשנתיים האחרונות עלה באופן משמעותי היקף בניית ההרחבות והמעליות בשכונה ובמקביל עלו באופן משמעותי הנזקים שגורם היקף בניה זה לצמחיית השכונה. לאחר חוסר בהירות בעניין התשלומים לאגודה בנושא שיקום הגינון, ועד האגודה הגיע להחלטה הבאה: כל בקשת הרחבה של אגף, בין אם התבקשה על ידי דירה אחת באגף או התבקשה על ידי מספר דירות, תחוייב בסכום של 10,000 ₪ לאגף המרחיב לצד אחד ו- 15,000 ₪ לאגף המרחיב לשני צדדים. הסכום יופקד לחשבון האגודה ולא יוחזר לדיירים. סכום זה יושקע בשיקום הגינון לאחר הבניה. עם זאת, ועד האגודה מבקש לציין כי יעקוב מקרוב על איזורי ההרחבות וכי הרחבה אשר תגרום לנזק כספי גדול יותר מהסכום שהופקד תחויב בהפרשים!

תזכורת: ועד האגודה דורש מבעלי הדירות להיות אחראים יותר ולפקח על הקבלנים אשר מבצעים את עבודות ההרחבה ולדאוג כי הנזק לגינון יהיה מינימלי לטובתם ולטובת כל דיירי השכונה.

 

 1. דמי אדריכל מבקר – במסגרת שיתוף הפעולה עם עיריית תל אביב, ובמטרה לייעל את תהליך הגשת ההיתרים להרחבות, האגודה מוסרת את תוכניות האדריכל להגשה לעיריה לבדיקה קודמת לאדריכל מבקר, אשר גובה תשלום עבור שירות זה.

 

 

הוצאות:

 

 

 

 

 

תכנון הצעות 2012

ביצוע 2012

הצעת 2013

1

משרד האגודה:

 

 

 

1.1

משכורות

185,000

173,772

150,000

1.2

פיצויים

13,000

13,032

13,000

1.3

הוצאות משרד - שוטף

35,000

42,160

35,000

1.4

ארנונה משרד

18,000

16,654

18,000

1.5

הוצאות מיחשוב

8,000

5,592

8,000

 

 

259,000

251,209

224,000

2

יועצים חיצוניים:

     

2.1

עורך-דין ורואה-חשבון

30,000

30,000

30,000

2.2

הנהלת חשבונות

-

-

24,500

2.3

הוצאות משפטיות

20,000

6,952

20,000

 

 

50,000

36,952

66,000

3

גינון:

     

3.1

קבלן גינון

398,000

374,398

398,000

3.2

מי גינון

180,000

261,975

207,000

3.3

אביזרי השקיה

12,000

14,531

24,000

3.4

תכנון גינון (אדריכלית גינון)

-

-

15,000

3.5

שיפור תשתיות השקיה

90,000

55,372

27,500

3.6

עצים - גיזום, נטיעה וכריתה

20,000

12,728

30,000

3.7

שיקום גינון בגין נזק מהרחבות

-

-

100,000

 

 

700,000

719,004

801,500

4

אחזקה:

     

4.1

קבלן אחזקה ונקיון

362,000

348,083

362,000

4.2

חומרי אחזקה

35,000

32,769

45,000

4.2

תיקוני גגות

80,000

64,391

80,000

4.3

תיקוני צנרת

20,000

8,286

10,000

4.4

אחזקת מרכז מסחרי

25,000

22,787

60,000

4.5

ביטוח מבנה

230,000

232,533

235,000

 

 

752,000

708,848

792,000

5

הוצאות שונות:

     

5.1

מיפוי השכונה

-

-

6,000

5.2

אירועים ותרבות

60,000

64,628

50,000

5.3

תאורה כללי (החזר לדיירים+חשמל שדרה)

20,000

17,828

20,000

5.4

מחסומים

-

2,107

-

5.5

הרחבות - תוכניות עבודה ופיקוח

40,000

23,314

32,200

5.6

שיפוץ שבילים

10,000

-

-

5.7

שינוי תקנון בתים משותפים - האצלת סמכות על הכניסות

10,000

-

-

5.8

אתר אינטרנט

6,500

7,000

1,500

5.9

מרכז קהילתי

-

-

15,000

5.10

מעברים- טיפוח

10,000

-

-

5.11

עמלות בנקים

2,500

1,682

2,000

5.12

שיפוץ שבילים

 

 

 

5.13

רזרבה

-

-

-

 

 

159,000

                 116,559

                  126,700

 

 

     

 

סך כל ההוצאות

1,920,000

1,832,572

2,018,700

 

 

ביאורים לסעיפי הוצאות

ביאורים לסעיפי הוצאות

 1. מנהלת משרד האגודה - בתחילת מרץ תחל גב' איילת זוהר את עבודתה כמנהלת משרד האגודה. אנו מאחלים לאיילת הצלחה רבה בתפקידה החדש והמאתגר.
 2. מיחשובועדת ביקורת ביקשה מאיתנו להסביר כי סעיף המיחשוב (סעיף 1.5) כולל את כל הוצאות המיחשוב של האגודה, הכוללות בין היתר את עדכוני התוכנה של מערכת הנהלת החשבונות, הדרכות שנעשות באופן קבע למנהלת האגודה והאחראית על הגביה ועדכונים למערכת ההשקיה הממוחשבת. כמו כן, הוצאות אלה כוללות החלפת מחשבים, מדפסות, מסכים, אחריות ושימוש במדפסת ועזרים מתכלים נוספים. סעיף זה אינו כולל את הוצאות תחזוקת אתר האינטרנט של השכונה, אשר מוזכר תוקצב בנפרד בסעיף 5.8).
 3. גינוןאחזקה שוטפת. בשנת 2012 הוארך החוזה של חברת נויה, קבלנית הגינון של השכונה לשנה נוספת (2013). במהלך 2013 ייצא מכרז לשירותי הגינון בשכונה. כמו כן, האגודה תקבל ייעוץ מאדריכלית גינון, אשר תבצע תכנון ארוך טווח לפיתוח הגינון בשכונה. טובה שפרן, חברת הועד החדשה, לקחה את האחריות על נושא הגינון בשכונה וכמו בכל שנה, אנו מזמינים מתנדבים אשר יהיו מוכנים להיות חלק מתת-ועדה לנושא זה שתעבוד בשיתוף עם ועד האגודה על מנת לתת דעה לתכנון גינון בשכונה.
 4. מי גינון:
 • בינואר 2010 הועבר הטיפול בנושא המים מעירית ת"א לחברת מי אביבים ומחיר המים עלה באופן משמעותי כך שהסכום כמעט והוכפל ביחס לשנת 2009.
 • בשנת 2011 (יחד עם שנת 2010) הסכום ששולם עבור מי גינון היה כ- 370,000 ₪.
 • הסכום שצוין בהערכת תקציב ל-2011 בסך 245,642 ₪ גילם בתוכו חשבונות שלא נשלחו בזמן בעבור שנת 2010 מחברת מי אביבים.
 • לאחר מאבק משפטי של ועד האגודה כנגד מי אביבים בשנה האחרונה, ועד האגודה הצליח להפחית את עלות מי הגינון ב-50%! עם זאת, ב-18 החודשים הקרובים, האגודה תשלם שכר טירחה למשרד עורכי הדין שטיפל בעניין מול מי אביבים ולכן החיסכון יהיה נמוך יותר. לאחר תקופת תשלום שכר הטירחה, מחיר המים יירד למחירו המקורי בשנת 2009.
 • השנה תקצבנו את מי הגינון לפי העלות ב-2012 ושקללנו את הורדת המחיר ואף את שכר טירחת עורכי הדין. 
 • יש לציין כי בכל שנת כספים (ינואר-דצמבר) אנחנו משלמים חשבונות של סוף השנה שעברה ולא משלמים את החשבונות של סוף אותה השנה. לדוגמה, בשנת 2012 שילמנו חשבונות של סוף 2011 אבל חשבונות של סוף 2012 ישולמו בשנת 2013.

 

 1.  אירועים ותרבות - השנה תהיה רותי בארלי אחראית על אירועי התרבות בשכונה. אנו מזמינים מתנדבים אשר יהיו מוכנים להיות חלק מתת-ועדה לנושא זה שתעבוד בשיתוף עם עם רותי וחברי הועד על מנת לחלוק בנטל.    
 2. מרכז קהילתילאחר שבשנת 2012 גילתה עיריית תל אביב אהדה לרעיון המרכז הקהילתי (קאנטרי) בשכונה, הוחלט בועד האגודה לתקצב פרויקט זה במטרה לבדוק את היתכנות פרויקט זה באופן מעשי. בסוף השנה, האגודה תדווח על התקדמות הפרויקט.
 3. פרויקט הגגות – מצורף לחוזר זה סיכום הפיילוט שנעשה על גג בית 7. במהלך האסיפה, יו"ר האגודה ירחיב וייתן הסברים נוספים על הפיילוט, במידה ויידרשו.
 4. בזאר לפני פסח - 23 למרץ 2013

בשבת ה 23.3 בין השעות 10:00-14:00 נקיים את הבזאר המסורתי לפני פסח לכל תושבי השכונה ומכריהם. כולם מוזמנים למכור ישן וגם חדש:

 • ‏מתנות לפני החג.
 • עבודות יד.
 • ‏דברי נוי.
 • ‏בגדים.
 • ‏מאכלים טובים וטעימים.
 • ‏עוגות ועוגיות.
 • ‏משקאות.
 • ‏צעצועים-ספרים - אופניים. 
 • ‏מכירת חמץ וכל העולה על דעתכם.

 

בעלי תפקידים בועד האגודה
דיויד טראוב- וורנר (בית 8, כניסה 2, קומה א' ) – יו"ר
אביב לוטן (בית 4, כניסה 6 קומת קרקע) – מנהל כספים
יפתח דקל (
בית 15, כניסה 1, קומה ד') – מזכיר
 

בברכה

                 ועד האגודה